Kiến thức là vô hạn, Trí tuệ là vô hạn

Hãy giữ tâm hồn của bạn than thản, hãy phát triển trí tuệ mọi lúc, mọi nơi.