Chính sách từ chối trách nhiệm

Chính sách từ chối trách nhiệm mô tả các giới hạn trách nhiệm của Thần Số Việt Nam đối với bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web/ứng dụng/dịch.

Mục đích

Mục đích của Chính sách này là:

  • Giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với các lỗi, thiếu sót, hoặc gián đoạn trong Dịch vụ.
  • Bảo vệ chúng tôi khỏi các khiếu nại, yêu cầu bồi thường, hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ của bạn.

Nội dung

  • Dịch vụ được cung cấp “nguyên trạng” và “theo khả năng có sẵn”. Thansovietnam không bảo đảm rằng Dịch vụ sẽ luôn hoạt động trơn tru hoặc không có lỗi.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc do hậu quả, phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ của bạn.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung nào được tạo ra bởi người dùng trên Dịch vụ.
  • Chúng tôi có thể thay đổi hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với Thần Số Việt Nam để được giải đáp nhanh nhất nhé!

Cảm ơn bạn đã sử dụng Dịch vụ của chúng tôi!