Chính sách sử dụng dịch vụ

Chính sách sử dụng dịch vụ này đã mô tả các quy tắc và điều khoản chi phối việc sử dụng dịch vụ của Thần Số Việt Nam. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ Chính sách này.

Quyền sử dụng

Thansovietnam.com cấp cho bạn quyền sử dụng Dịch vụ cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Bất kỳ mục đích nào vi phạm luật pháp hoặc quy định hiện hành.
  • Bất kỳ mục đích nào gây hại hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.
  • Bất kỳ mục đích nào nhằm truyền bá thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm.
  • Bất kỳ mục đích nào nhằm spam hoặc quấy rối người khác.

Hạn chế

Bạn không được phép:

  • Sao chép, sửa đổi hoặc phân phối bất kỳ phần nào của Dịch vụ.
  • Sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
  • Xóa hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên Dịch vụ.
  • Sử dụng Dịch vụ để truy cập vào bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào không được phép.
  • Sử dụng Dịch vụ để truyền bá virus hoặc phần mềm độc hại.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì.

Bảo mật

Bạn chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu và tài khoản của bạn. Bạn không được phép chia sẻ mật khẩu của mình với bất kỳ ai. Bạn có thể theo dõi nội dung chi tiết tại “Chính sách bảo mật

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với Thần Số Việt Nam.

Chính sách sử dụng dịch vụ là một tài liệu quan trọng giúp bảo vệ cả bạn và chúng tôi.