1. Mục đích

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích thông báo cho người dùng về cách thức trang web Thansovietnam.com của chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của họ.

2. Phạm vi áp dụng

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả người dùng truy cập và sử dụng trang web của Thần Số Việt Nam.

3. Thông tin thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau đây từ người dùng:

  • Thông tin cá nhân: Tên, email, số điện thoại, địa chỉ IP, v.v.
  • Thông tin về việc sử dụng trang web: Các trang web mà người dùng truy cập, thời gian truy cập, v.v.

4. Cách thức sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ người dùng cho các mục đích sau đây:

  • Cung cấp dịch vụ: Cung cấp thông tin về Thần số học cho người dùng.
  • Cải thiện trang web: Phân tích dữ liệu sử dụng để cải thiện trải nghiệm người dùng.
  • Liên lạc với người dùng: Gửi tin nhắn, email thông báo về các cập nhật mới, v.v.

5. Chia sẻ thông tin

Thần Số Việt Nam sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bên thứ ba nào khác mà không có sự đồng ý của họ. 

6. Bảo mật thông tin

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khỏi truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ.

7. Quyền của người dùng

Người dùng có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của họ. Người dùng cũng có quyền yêu cầu Thần Số Việt Nam ngừng thu thập hoặc sử dụng thông tin của họ.

8. Thay đổi chính sách bảo mật

Thần Số Việt Nam có thể thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi.

Nếu người dùng có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với Thần Số Việt Nam qua thông tin được cập nhật trong trang Liên Hệ